piv.jpg
Popisek obrázku

Popisek obrázku

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (12 | 92%)

Č.p. 65/I sladovna

Viz "U Zlaté koule"

 

Č.p 66/I dvě sladovny.

Dům se nazýval Viktorovský. Dům koupil Tomáš Uzdář. Později patřil bohatému kupci Janu Kožkovi z Libušína, který jej zcela přestavěl ve slohu renesančním. Tento nový dům Kožkovský neměl štít do náměstí, ale po obou bocích a byl ozdoben sgrafity. Sňatkem s vdovou Dorotou, rozenou Kanickou z Čachrova, dům získal Pavel Záhrobský. Jejich dcera Anna Markéta dům přinesla manželovi Jakubovi Longinovi z Longinu a na Soběticích. Dcera Dorota Salomena si vzala Jiřího Frydrycha z Haszelberka, kapitanlieuntnanta pěšího pluku Fürstenberského. Od nich byl dům prodán r.1660 za 1300 zl. Janovi Františkovi Koptíkovi z Domažlic s manželkou Annou Františkou, dcerou královského rychtáře Jana Plechšmída. Jan se po její smrti znovu oženil s Rosinou Salomenou, dcerou Adama st. Petrželky ze Sušice, ale ten již r. 1662 zemřel. Měli syna Jana Albrechta rozeného r.1661. vdova se znovu vdala r.1668 za Daniela Václava Vošklouda. Když se majetku ujal její syn, tak r. 1689 dům vyhořel. Byly v něm 2 velké světnice, 3 velké sejpky a 2 sladovny. Jan Albrecht Koptík zemřel r.1713. Z pozůstalosti jej r.1715 koupil Václav Priquey za 1430 zl. po jeho smrti (+1748) dům zdědil Václav ml. Priquey.

V roce 1933 dům patřil Hospodářské záložně.

 

Č.p. 149/I sladovna

Pod masnými a chlebovými krámy se nacházel dům se sladovnou vzadu, který náležel Zbraslavovi Podkovovi od kterého jej r. 1546 koupil pekař Jan Křesťan, bratr M.Pavla Kristiána z Koldina. Později dům získal Václav Skřivánek s manželkou Lidmilou a domu se začalo říkat Skřivánkovský. Jejich dcera Anna , provdaná za Václava Korálka, předala dům svému synovi Ludvíku Korálkovi, od kterého jej koupila Voršila Peková z Těšína, sestra jeho za 1300 kop m. roku 1611 dům odkázala svému muži Janovi Bezděkovskému z Římku, ale jen do jeho smrti. Potom dům připadl Danielu Korálkovi, jejímu strýci. Po jeho smrti se domu zmocnil Martin de Huerta, který jej daroval jezuitům a ti jej r.1639 vyměnili s apatykářem Tobiášem Stilingem. Ten jej r. 1648 za 900 kop m. prodal svému strýci Kristianovi Opthalmiusovi, písaři radnímu. Jeho nejstarší dcera Lidmila se provdala za Jana Jakuba Teplického r.1687. O dva roky později dům vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 9 komor, sklep, 3 velké sejpky, 3 marštale a klenutá kuchyně. Po smrti jejich dcer dům zdědil Felix z Domažlic od kterého jej r.1722 koupil Daniel Pichler s manželkou Sibilou za 650 zl. Odpad vody z domu činil problémy sousedním chlebovým krámům, studnici a sladovně. Pro dluhy Jana Daniele Pichlera, bývalého radního a výběrčího tácu pivního, byl dům na žádost věřitelů vdově po něm do dražby. Za 2200 zl. jej koupil Jan Kramer, bývalý správce Miletický, ale nestačil jej splácet a proto byl znovu vydražen r.1745, kdy jej za 1830 zl. koupil Václav Pichler.

V roce 1933 byla majitelkou domu Schimannová Julie.

 

Č.p.151/I sladovna s várkou piva

Dům se sladovnou se nachází na severní straně náměstí a nazýval se Kocmarovský, později Havlovský po Havlovi Kocmarovi. (1536). Jeho dcera Eliška byla provdána za Lazara Šindela, v druhém za Erharta Synderstettera. Její syn měl v domě obchod se suknem a plátnem. Roku 1628 dům od Lukáše Stodského a jeho ženy Doroty za 880 kop koupila Kateřina z Třítěže, manželka kapitána Kašpara de Rogier, která se po jeho smrti provdala za Ladislava Videršpergara z Videšperga. Nevíme, jak se dům dostal Samuelovi Záhorskému, kterému patřil r. 1661. R.1689 jeho synovi Jakubovi Hendrychovi vyhořel. Byly v něm 3 světnice, 4 komory, sladovna s třemi půdami, světnička a láznička. Vdova po Jakubovi Terezie, rozená Rozacínka z Karlšperka dům r.1746 za 1550 zl. prodala Danielovi Třískovi s ženou Annou, který jej ještě téhož roku za tutéž sumu prodal Františkovi Ertlovi s manželkou Kateřinou. Od nich dům r.1758 koupil Daniel Tříska za 1200 zl.

V roce 1933 byl dům v majetku Občanské záložny.

 

Č.p.152/I sladovna

Dům vlastnil Jiřík Kramář. Jeho dcera Dorota se provdala za Jana Šindela z Eberharce. Od r. 1589 dům patřil Lazarovi Šindelovi. Dům byl vyzdoben krásným portálem z bílého kamene s erby Šindelů z Eberharce a Plavenských z Planfeldu. Dalším majitelem byl Mg.Lukáš Vodňanský, po kterém jej převzal syn Ezechiel Vodňanský s Janem vnoučkem. Od vdovy po Ezechielovi Anny, nově provdané Slané a jejích dcer Anny Formánkové a Roziny Teplické dům koupil r.1661 Mg. Václav Corbelius s manželkou Annou za 1460 zl. po jeho smrti dům patřil sirotkům jeho z trojího manželství, kterým r.1689 vyhořel. Byly v něm 2 světnice dřevěné a 2 klenuté, 2 sklepy a sladovna. R.1702 Dům koupil Ferdinand Rubinger, písař radní s manželkou Judytou, sestrou Barbory Corbeliusové. Po Judytě se domu r.1727 ujal její zeť Jan Hoch s manželkou Barborou za 1100 zl.

V roce 1933 byl majitelem domu Sieber Albert, obchodník.

 

Č.p. 153/I sladovna

Viz "U města Prahy"

 

Č.p.154/I sladovna

Starý rathauz - viz "U Kameníků"

 

Č.p. 155/I sladovna

Rohový dům se nazýval Zýkovský podle majitele Jana Zyka. Sladovna při domu byla zapůjčena Janovi Pondělíkovi. Roku 1548 dům koupil Havel Zvoník za 915 kop m. potom dům vlastnil Vavřinec Kulíšek. Jeho vnučka jej prodala Janovi Žebráčkovi(medicillovi) s manželkou Annou. Po jeho smrti Anna dům r.1625 prodala za 2311 kop m. Mikuláši Vojislávkovi. Od poručníků sirotka po něm Daniele jej r.1627 koupil Jan Achyles s manželkou Dorotou za 2200 kop m., ale r.1631 jej věnoval synovi Samuelovi. Po jeho smrti se domu ujala sestra Dorota, provdaná za Mg kašpara Pithopea Kopidlanského. Jejich dcera Lidmila Amabilia, vdova po Viktorýnovi Eustachovi Bártovicovi se r.1662 vdala za lékaře Martina Wirtha z Wehrenfelsu. Jemu dům, ve kterém bylo 6 světnic, 2 sklepy, 5 komor, 2 marštale, klenutý hvozd a několikeré půdy v sladovně vyhořel. Dědictví se ujal Martinův syn Jan Filip Wirth, děkan klatovský, od kterého jej r.1715 koupil za 1000 zl. italský kupec Carlo del Angelo. Po jeho smrti r.1737 vdova Kateřina ( dcera Vavřince Formánka) převzala dům. Po její smrti byl r.1740 prodán vnukovi Martina Wirtha Divišovi Leopoldovi Wirthovi za 1530 zl. pro jeho dceru Annu z manželství s Annou, dcerou Carla del Angelo. Dále byl dům prodán v dražbě Karlovi Volšanskému za 2010 zl.

V roce 1933 patřil dům Stanislavu Zýkovi, obchodníkovi.

 

Č.p. 170/I sladovna

Roku 1533 dům vlastnil Jan Farář. Roku 1536 jej získal výměnou Jan Zajíček. Po jeho smrti se domu Zajíčkovského ujala dcera Kateřina se svou matkou Magdalenou. Dalším majitelem byl perníkář Jakub Mléčko. Vdova po něm se provdala za Jana Maurmillera a dům prodala Pavlovi Doubravskému r. 1610. byl to jediný klatovský měšťan, který pro věrnost bratrské víře opustil město, když přijalo víru katolickou. Sestra jeho ženy Kateřiny Voršila Štorová r.1628, na místo pozůstalého sirotka Jana Doubravského, uzavřela smlouvu s Kateřinou Kocovou z Bubna a postoupila jí dům švagrův za dluh. Nová majitelka s manželem Kryštofem Kocem z Dobrše se jako vyznavači konfese české vystěhovali ze země. Jejich dům byl zplnomocněncem Vilémem Valreichem z Bubna prodán za 1000 kop m. vdově po Zdeborovi Příchovickém z Příchovic Lidmile, rozené z Dobrše. Sňatkem její dcery Alžběty s Mikulášem Nebílovským z Drahobuze a na Polyni, se dům dostal tomuto šlechici, a po jeho smrti druhému muži Alžběty, Janovi Vilémovi Kyšperskému z Vřesovic. Z prvního manželství byla dcera Anna provdaná za Jana Markvarta Chlumčanského z Přetavlk a Chlumčan. Roku 1652 dům koupil za 1300 zl. Ondřej Šerý z Letovčice, radní písař, s manželkou Lidmilou. Ovdovělá Lidmila se znovu provdala za Daniela Arnošta Kalivodu. Z prvního manželství měla dceru Zuzanu Salomenu,v prvním manželství Slavíkovou, v druhém Šlemrovou. Před požárem r.1689 v domě byly 4 světnice, 5 komor, 5 klenutých sklepů, sladovna se všemi půdami a klenutá marštal. Roku 1688 Zuzana dům vyměnila s Lukášem Brotmanem za dům ve Wilsonově ulici č.121 a za přídavek 900 zl. Po něm dům zdědil jeho syn Dominik. Ten dům prodal italskému kupci Bartoloměji Locatellimu.

V roce 1933 byl majitelem domu Popper Josef, velkoobchodník.

 


Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one